Majoriteten av ungdomarna i Täby svarar i Stockholmsenkäten 2016 att de ofta tycker att det är härligt att leva. De flesta ungdomarna anger att de trivs i skolan och majoriteten har svarat att de känner sig trygga i skolan.

Det är bra, men samtidigt kan vi se att den psykiska hälsan har försämrats sedan slutet av 1990-talet, framför allt bland flickor. Av eleverna i årskurs 9 uppger 44 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna att de väldigt ofta eller ganska ofta är ledsna och deppiga utan att veta varför. Motsvarande skattningar i gymnasiet var 39 respektive 19 procent. Det är många som också anger att de har olika kroppsliga och psykiska besvär såsom sömnbesvär och nedstämdhet. En tredjedel har svarat att de inte kan se någon mening med skolarbetet.

I Täby är vi stolta över våra goda skolresultat. Vi har ett högt genomsnittligt meritvärde, långt över genomsnittet i övriga landet. Samtidigt visar studier på att ungdomar upplever höga prestationskrav. Skolstress är också en av de faktorer som tidigare forskning lyft fram som bidragande orsak till ökning av psykisk ohälsa. Flickor uppger också att de har en lägre självkänsla jämfört med jämnåriga pojkar.

För oss är skolan en viktig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vi måste arbeta för att kunna förena goda utbildningsresultat med en god psykisk hälsa med minskad stress.

Vi vet att vi har mycket kvar att jobba med, men vi ger oss inte – vi liberaler kommer envist att arbeta för en skola där barn och ungdomar mår bra och där varje elev, oavsett bakgrund, får den kunskap som han eller hon behöver för att nå sina drömmar. Vi kommer att fortsätta att arbeta att förbättra skolan tills dess att varje elev längtar till nästa skoldag.

Vi vill mer

  • Elever som behöver stöd i skolan ska få det i tidig skolålder.
  • Vi vill stärka det förebyggande elevhälsoarbetet genom att tillföra mer resurser.
  • Förbättra samverkan mellan landsting/primärvård och skola så att elever får den hjälp de behöver om de mår dåligt.
  • Arbeta för att öka skolnärvaron hos den grupp ungdomar som inte mäktar med att vara i skolan.
  • Vi vill fortsätta utveckla Täbys skolor så att vi attraherar de allra bästa medarbetarna; skolledare, lärare, fritidspedagoger och elevhälsopersonal.
  • Arbeta för att prioritera främjandet av en meningsfull fritid.

 

För mer information om Liberalernas skolpolitik eller Täbys elevhälsoarbete kan du kontakta barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson.