Nu har planeringen för framtidens Täby kyrkby börjat. Först ut är centrum där det planeras för utveckling av skolorna, möjlighet för förbättrad service och bostäder. Vi är positiva till en utveckling av kyrkbyns centrum men menar samtidigt att kyrkbybornas behov och önskningar kring utvecklingen ska väga tungt. I ett första planprogram finns förslag med upp till 400 bostäder. Liberalerna värnar trivsamheten i Täby kyrkby och tycker därför att en så stor exploatering med större lägenhetshus som förslaget troligen innebär är fel väg att gå. Vi vill istället se en lägre exploateringsgrad med färre bostäder och en varierad bebyggelse som passar in i den nuvarande stadsarkitekturen. Vård- och omsorgsboende skulle kunna vara aktuellt, så äldre med särskilda behov kan bo kvar i kyrkbyn.

Prioritera ökad service och bevarande av grönområden när Täby kyrkby utvecklas

När centrumet utvecklas prioriterar vi ökad service med allt från butiker, kaféer och restauranger till kommunal service. Vi vill därför att biblioteket ska flytta till centrum och att det öppnas en ungdomsgård, något som saknats sedan Runan stängdes för några år sedan.

Långsiktigt finns det planer på att bygga villor och radhus i skogen vid Täbyberg ner mot Vallentunasjön. Det säger vi nej till! Vi vill inte bygga i Täbyberg! Främsta anledningen är förstås att vi vill behålla gröna lungor i närhet till bostadsområden, men också för att trafiken inte längre kan öka.

Framkomlighet först – byggplaner sen

Idag är det stora trafikproblem längs Vikingavägen. För Liberalerna är det en högt prioriterad fråga att vi ska ha en god framkomlighet i Täby kyrkby. Omfattande trafikanalyser behöver göras och sedan behöver åtgärder genomföras. Vi vill öppna upp ytterligare en infart via Prästgårdsvägen och förbättra möjligheten att åka kollektivtrafik till Täby kyrkby.

Självklart ska det finnas bra skolor och Midgårdsskolans tillfälliga lokaler behöver lösas, Kyrkskolan ska renoveras och den gamla 60-talsbyggnaden och paviljonger ska ersättas med en ny fräsch skollokal. Även arbetet med säkra skolvägar måste utvecklas så att eleverna kan gå eller cykla själva till skolan. Vi föreslår därför att passagen över järnvägen ska vara planskild.

I flera hundra år har Täby kyrkby varit en plats där många människor har bott och trivts. Så ska det fortsätta att vara. Vi vill bevara Täby kyrkby-andan.

Vi vill mer:

 • Nej till en stor bostadsexploatering i Täby kyrkbys centrum.
 • Nej till exploatering av Täbyberg – bevara de unika naturområdena.
 • Renovera och fräscha upp Täby kyrkby centrum och de fastigheter som finns där idag.
 • Flytta biblioteket till centrum för att göra det mer publikt.
 • Ungdomsgård i kyrkbyn – den ska vara tillgänglig och bör ligga i centrum.
 • Lösningar för bättre framkomlighet – öppna upp Prästgårdsvägen och genomför omfattande trafikanalyser med förslag på åtgärder.
 • Säkra skolvägar – passage över järnvägen i form av en trygg och säker gång- och cykeltunnel under spåren.
 • Rusta upp skolorna och bygg nytt för att ersätta Midgårdsskolan.
 • Kulturarv ska bevaras och tillgängliggöras för fler.
 • Rusta upp kyrkbyns badplats vid Vallentunasjön.
 • Bevara och utveckla öppna förskolans verksamhet.
 • Anlägg en stadspark där festplatsen är idag.
 • Anlägg en hundrastplats i Täby Kyrkby.