Liberalerna och Täbyalliansen fortsätter styra Täby 2019-2022

Nu har det gått två månader sedan valet. Tyvärr gick det inte som vi hade önskat. Även om vi minskade till 12 mandat i kommunfullmäktige så är vi fortsatt ett av de starkaste liberala fästena i Sverige och Täbys näst största parti. Under oktober har vi förhandlat intensivt med de övriga borgerliga partierna om hur vi ska styra Täby nästa mandatperiod och för en vecka sedan blev vi klara. Vi kommer fortsätta styra tillsammans i Täbyalliansen. Vi har en överenskommelse om vilken politik vi ska föra och en budget för nästa år. Både den politiska överenskommelsen för mandatperioden och budgetsatsningarna för 2019 har många inslag av liberal politik. Här nedan är några av de liberala satsningarna som finns med i överenskommelsen och i budgeten.

Fortsatta satsningar på förskolan och grundskolan

Vi fortsätter att satsa på Täbys förskolor och skolor för att varje barn och elev ska kunna nå sin fulla potential och förverkliga sina drömmar. Täbys förskolor och skolor håller idag en väldigt hög kvalitet och för att de ska kunna fortsätta göra det behöver vi tillföra mer pengar. Därför höjs förskolepengen med 2 % och skolpengen med 2,5 % under 2019. Med statsbidrag blir höjningen för grundskolan 3.7-3.9 %. Vi kommer också se över deltidspengens nivå för förskolan under 2019.

Alla elever har olika förutsättningar vid förskole- och skolstart. För att varje barns behov tidigt ska kunna uppmärksammas och tillgodoses kommer vi under mandatperioden verka för ett bättre samarbete och en bättre överlämning mellan BVC, förskolorna och skolorna. Vi kommer även ta ett helhetsgrepp kring elevhälsan i grundskolan. Insatser mot psykisk ohälsa ska ges särskild prioritet. Goda skolresultat i all ära – våra elever ska må bra också!

För att underlätta familjers livspussel ska vi även utreda syskonförtur i grundskolan.

Täbys förskolor och skolor behöver också ha tillgång till fräscha och ändamålsenliga lokaler. På vissa skolor är underhållet eftersatt. Därför ska underhållsplanen uppdateras och åtgärdsplaner tas fram under nästa år.

I Täby ska man kunna leva livet hela livet

Täbys äldre ska kunna leva livet hela livet! I överenskommelsen har vi liberaler fått igenom ett antal av de frågor som vi drev i valrörelsen. Täbyalliansen kommer arbeta för fler innovativa boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende med gemensamhetslokaler. Vi kommer även prioritera tillagningskök vid varje nybyggt vård- och omsorgsboende för att säkerställa alla äldres rätt till god och näringsrik mat. Föreningsbidraget till ideella organisationer kommer också fördubblas genom en särskild satsning på ökad trygghet och gemenskap. Överenskommelsen om att 18 % av Täbys äldreboenden ska drivas i kommunalregi gäller fortsatt.

Ett lättillgängligt och inbjudande friluftsliv

Under den förra mandatperioden drev vi igenom ett offensivt Friluftsprogram för att rusta upp anläggningar och satsa på Täbys friluftsliv. Den satsningen fortsätter 2019 med ett nytt elljusspår i Skavlöten/Täby IP och förbättrade spår och belysning vid Erikslund och Ella gård.

I valrörelsen presenterade vi också ett förslag på hur området kring Ensta krog skulle kunna utvecklas och bli en mötesplats för kultur- och fritidslivet i Täby; med en restaurang i huvudbyggnaden, konst i flyglarna och aktivt friluftsliv med de utegym och elljusspår som idag finns i området. Gärna med en ny friluftsgård med möteslokaler för föreningslivet. På Liberalernas initiativ ska vi därför utreda hur en sådan utveckling kan möjliggöras.

Stöd till funktionshindrade
Liberalismen står upp för dem som har det svårast i samhället. Unga personer med funktionshinder ska ges möjlighet att flytta till eget boende med särskilda stödinsatser. Nya boenden måste till och nya driftsformer prövas för i närtid öka antalet nya boenden. Det kommunala bostadstillägget (KBF) måste vara kvar och nivån ses över. Storleken på habiliteringsersättningen, det vill säga ersättningen som går till funktionsnedsatta som engagerar sig i dagverksamhet, måste också ses över.

Det finns många andra bra punkter i överenskommelsen med en tydlig liberal prägel. Vi ser nu fram emot samarbetet i Täbyalliansen, att genomföra vår politik och att utveckla servicen och bemötandet till Täbyborna och företagen ytterligare. Här finns hela överenskommelsen att läsa för den som vill.

 

Jag heter Hans Ahlgren och känner en stor glädje över att som gruppledare få vara med och driva liberal politik i Täby. Som liberal tror jag på individens möjligheter, främjandet av mångfald, marknadsekonomi och ett socialt ansvar.

Bästa hälsningar,
Hans