En liberal alliansbudget för Täby valåret 2018

Tidigare idag presenterade jag och mina allianskollegor vår budget för Täby 2018. Budgeten är tydligt präglad av liberala värderingar med fokus på valfrihet, trygghet och kvalitet i verksamheterna. Det finns några satsningar jag och Liberalerna kämpat extra mycket för och som vi är särskilt stolta över.

Mer frihet åt individen – fri ledsagning för personer inom LSS

När Bengt Westerberg och dåvarande Folkpartiet införde LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 1994 innebar det en frihetsrevolution för personer och anhöriga som berörs av LSS. Regeringens neddragning på den personliga assistansen är under all kritik och tar friheten från funktionshindrade och deras familjer. För att öka den personliga friheten ska vi nu utreda, testa och införa en modell med fri ledsagning. Fri ledsagning innebär att löpande biståndsbeslut tas bort för personer inom LSS och antalet ledsagningstimmar ökar. Det har tidigare prövats i Laholm med framgångsrikt resultat, friheten har ökat för de berörda personerna samtidigt som utgifterna inte har ökat nämnvärt.

Täby är mer än ett köpcentrum – fortsatta satsningar på kulturen

Kulturen är en viktig fråga för Liberalerna. Det handlar om både folkbildning och att möjliggöra en god fritid. I budgeten för 2017 blev det en satsning på biblioteken – nu fortsätter vi den satsningen. Vi tillsätter en större utredning om hur vi kan utveckla biblioteken och hur vi kan skapa innovativa lösningar som breddar och tillgängliggör bibliotekens innehåll.

I stället för en hotande nedläggning av den kommunala musikskolan gör vi en satsning på hela kulturskolan. Uppdraget breddas med målet att öka det regionala samarbetet och även samverkan mellan kulturskolan och grundskolorna i Täby för att på det sättet göra så att fler får möta kulturen.

Utbildning skapar nya livschanser – skolorna får mer resurser 2018

Utbildning är nyckeln till att skapa förutsättningar för var individ att nå sina mål och drömmar. Vi har under mandatperioden gjort omfattande satsningar för att utveckla Täbys förskolor och skolor. Nu fortsätter vi det arbetet genom att höja förskolepengen med 2,25 % och skolpengen med drygt 2,8 %. Dessutom tar vi under 2018 fram en uppdaterad och prioriterad underhållsplan för Täbys skolgårdar i syftet att få en ännu bättre utomhusmiljö för Täby skolelever. Vi planerar även att anlägga en ny “friplass” (en ”friplass” är en mini-friidrottsplats som oftast ligger i nära anknytning till en eller flera skolor) vid någon av Täbys skolor, vilket underlättar samarbetet mellan idrott och skola. Det finns redan idag en ”friplass” vid Vallatorpsskolan som är mycket uppskattad.

Förstärkt vuxennärvaro bland våra ungdomar – fler fältsekreterare

Generellt sett minskar antalet brott i Täby, undantaget villainbrotten. Däremot är vi en av de kommuner i Stockholms län där användandet av narkotika och alkohol bland ungdomar är som högst. Det kan få stora konsekvenser på sikt, både för individerna och för samhället. Därför gör vi nu en satsning på kommunens fältsekreterarverksamhet. Vi anställer ytterligare en fältsekreterare för att förstärka vuxennärvaron på platser där ungdomar är och verkar.

Ökad trygghet för Täbyborna – trygghetsvakter i våra områden

Det är oroande att antalet villainbrott ökar i Täby. Alla ska kunna känna sig trygga i sitt eget hem och att drabbas av villainbrott är ett stort slag mot den personliga integriteten. Redan i dag så finns det frivillig grannsamverkan som gör ett viktigt arbete med att motverka brott och öka tryggheten i Täby. I våras presenterade vi ett förslag där vi ville se kommunala trygghetsvakter. Nu inför vi en variant av sådana. Bilburen rondering med väktare/ordningsvakter införs som ska patrullera särskilt utsatta villaområden främst under natten och semesterperioden. Vi är övertygade om att detta kommer öka tryggheten för Täbyborna.

Ett Täby för alla – ny sysselsättningsmodell och fortsatt satsning på bostadsförmedlingstjänst

Just nu växer det fram en ny underklass i Sverige – nyanlända utan högre utbildning. Arbete och bostad är två centrala delar i en god integration.

För att skapa en bättre integration i Täby vidtar vi nu två åtgärder; tillsammans med en extern part tar vi fram en ny sysselsättningsmodell för att fler människor ska komma i arbete och gå från utanförskap till innanförskap. Vi förlänger det bostadsförmedlingsprojekt som Täby har under 2017 även för 2018. Projektet innebär att vi kopplar ihop nyanlända som söker bostad med folk som vill hyra ut hela eller delar av sin bostad.

Fortsatta satsningar på friluftslivet

Friluftslivet är viktigt för Täbyborna. Nu rustar vi anläggningarna och gör verklighet av det offensiva friluftsprogram som Liberalerna varit drivande i att få fram. 2018 rustas Mörtsjöns elljusspår med nya stolpar, nedgrävda ledningar och LED-lampor.

Leva livet hela livet – högre kvalitet inom hemtjänsten

Vi kommer utreda och införa en kvalitetspeng för hemtjänsten. Modellen skall bland annat leda till ökad kontinuitet och att våra äldre oftare möter samma personal vid hembesök. Dessutom höjer vi grundersättningen för hemtjänstinsatser höjs med 9 mnkr under 2018. Målet är att höja kvaliteten i hemtjänsten ytterligare och skapa en bättre tillvaro för Täbys äldre.

Jag är väldigt nöjd med den liberala tyngdpunkt som alliansens budget fått för valåret 2018. Hoppas du känner det samma!

Bästa hälsningar,
Hans

Hela Alliansens kappa kan du läsa här: Alliansens kappa för 2018

Är du nyfiken på hur dina skattepengar används? Mer information hittar du här.