Viggbyskolan är en av många skolor i täby som är i behov av en renovering. Vi har under denna och förra mandatperioden arbetat för att alla skolor ska erbjuda en god studiemiljö för eleverna. Bland annat renoverades och upprustades Näsbyparkskolan mellan 2011 och 2015 och i våras beslutade kommunen att bygga nya lokaler för Runborg skola. I takt med att Täby växer kommer vi behöva bygga ut ett flertal skolor och bygga nya skolor för att det ska finnas tillräckligt med platser.

Viggbyskolan näst på tur

Viggbyskolan är en av de skolor som är i behov av nya skollokaler. Skolan har idag förskoleverksamhet samt undervisning för elever i årskurs F-6. Sammantaget finns det idag plats för 300 elever. I och med att Täby kommer växa explosionsartat beräknas skolan inom 10 år behöva plats för 540 skolelever. Det kommer även behövas en förskola med plats för ungefär 100 barn. Skolans huvudbyggnad är från 1920-talet och är i behov av en renovering för att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö med moderna och attraktiva lokaler.

På senaste mötet för barn- och grundskolenämnden beslutade man att påbörja projektering och byggandet av en ny skolbyggnad, renovering av huvudbyggnaden. Sannolikt blir dess också en ny idrottshall, men det beslutet är ännu inte taget. Med nya lokaler kommer buller från närliggande E18 minska, ventilationen blir bättre och skolan mer tillgänglighetsanpassad. Utomhusmiljön kommer också bli bättre i och med att skolgården blir större. Den nya idrottshallen kommer dessutom öka kvaliteten på skolidrotten.

God studiemiljö – en liberal prioritering

Vi värnar en god arbetsmiljö, både för elever och lärare. I Täby har vi många skolor som är byggda för länge sedan och inte är ändamålsenlig för dagens undervisning. Det gäller både kommunala och privata skolor. I arbetet att skapa en god studiemiljö måste kommunen och privata aktörer hjälpas åt. I de fall fristående skolor äger sina egna lokaler måste kommunen fungera som myndighet och vara snabb i beviljande av detaljplan, bygglov och i handläggandet av andra tillstånd. I de fall där fristående skolor hyr lokaler av kommuner måste vi vara goda hyresvärdar och kunna erbjuda bra, moderna och ändamålsenliga lokaler till rimliga hyror. Liberalerna i Täby värdesätter valfriheten och värnar både fristående och kommunala aktörer. Forskningen visar att det är genom konkurrensen däremellan som verksamheter kan utvecklas. Men för att skolorna ska hålla en god kvalitet måste vi försäkra oss om att det finns goda bra skollokaler.

Här kan du hitta mer information om Viggbyskolan