Se alla

Psykiskt välmående

Den psykiska ohälsan och stressen ökar bland barn och unga. För att alla elever ska ges möjlighet att nå sina kunskapsmål är det viktigt att skolan har möjlighet att hjälpa alla elever oavsett behov och utmaningar.

Stärk elevhälsan

Liberalerna var drivande bakom den nu gällande skollagen, i vilken elevhälsans roll stärktes. Vi vill fortsätta utveckla elevhälsan i Täby kommun. Vi vill ge förutsättningar att utveckla samverkan mellan kommun och region när det kommer till psykisk hälsa.

Stödenhet

Täbyliberalerna har drivit på för att minska den psykiska ohälsan bland våra barn och
unga. Den centrala stödenheten har stärkts. Kommunen har bland annat anställt en logoped som arbetar med specialpedagoger och yrkesvägledare. Enheten arbetar även fram stödpaket och handlingsplaner som riktar sig till samtliga skolformer i Täby. Utöver att erbjuda stöd så samverkar den centrala elevhälsan också med verksamhetsområde social omsorg.

Förebyggande arbete

Täbyliberalerna vill stärka Ungdomsmottagningen för att förebygga psykisk
ohälsa bland våra unga. Andra viktiga förebyggande insatser är t.ex. tillgång till
fältassistenter och ett rikt fritidsliv i kommunen.