Se alla

Trygg i Täby

Ingen människas frihet ska begränsas av känslan av otrygghet. Alla ska känna sig fria att kunna gå hem från bussen ensam eller kunna lämna hemmet utan att oroa sig för inbrott.

Liberalerna vill:

 

  • Mer belysning och upprustning av fysiska miljöer vid olika centrum och löpspår
  • Kommunen ska anställa fler fältsekreterare
  • Aktivt och systematiskt förebyggande arbete mot ungdomars alkohol- och drogvanor
  • Åtgärder mot villainbrott som exempelvis bilburen rondering.

 

Täby kommun är idag framgångsrika i sitt trygghetsarbete. Täby har en god dialog och samarbete med polis, grannsamverkan och andra aktörer genom Trygg i Täby kansliet. Vi har även arbetat mycket med att öka belysning de senaste åren. För att minska otryggheten och öka individens frihet vill Liberalerna göra mer.

För att preventivt arbeta mot brott behövs det insatser tidigt. Vägarna in i kriminalitet är många men aldrig acceptabla. Nyttjande av droger och alkohol i tidig ålder utpekas ofta som en inkörsport för kriminalitet. För att stävja sådant beteende är det viktigt med vuxna som syns i områden där unga befinner sig, bland annat i skolor och på fritidsgårdar. För att arbeta förebyggande mot nyttjande av droger och alkohol tycker vi att det är viktigt med vuxnas närvaro bland ungdomar.


Sverige behöver fler poliser

 

Utan polis och domstolar blir det den starke som vinner. Verklig frihet förutsätter också att alla kan leva i trygghet och att du vet att du får hjälp när det behövs. Men i dag är Sveriges poliskår alldeles för liten i förhållande till vår folkmängd och dagens grova brottslighet. Runt om i Sverige har det blivit sällsynt att se polisbilar, samtidigt som kriminella gäng är maktfaktorer i utsatta områden.

Liberalerna vill bygga ut polisen så att Sverige får samma polistäthet som resten av Europa. Det betyder 30 000 poliser jämfört med dagens drygt 21 000. Utbyggnaden ska stärka polisens närvaro i hela Sverige.

För att fler ska drömma om att bli polis måste villkoren bli bättre och lönerna höjas ordentligt. Liberalerna vill öronmärka pengar för en särskild lönesatsning. Den interna byråkratin måste kapas.

Den grova organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill öka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet – ett Europas FBI.

1. Fler poliser med bättre betalt. Sverige har i dag färre poliser i förhållande till vår
folkmängd än nästan något annat land i EU. Så kan det inte fortsätta. Därför vill vi på sikt nå 33 000 poliser så att polistätheten blir minst lika hög som i övriga Europa. För att nå dit måste det bli mer attraktivt att både bli och fortsätta som polis – därför ska villkoren ska bli bättre och lönerna höjas. Samtidigt behöver vi fler domare och fler åklagare, och fler häkten och fängelser med fler kriminalvårdare.

2. En grövre brottslighet kräver längre straff. Livsstilskriminella ska hållas inlåsta i stället för att släppas ut på våra gator. Vi vill avskaffa dagens mängdrabatt på brott, slopa den närmast automatiska frigivningen från fängelsestraff och skärpa straffen för bland annat vapenbrott, våldtäkt och utpressning. Ett nationellt avhopparprogram ska införas för att fler ska kunna lämna ett kriminellt liv bakom sig.

3. Ge polisen fler verktyg och vapen. Avlyssning och andra hemliga tvångsmedel ska kunna användas både vid misstanke om fler brott än i dag och efter domstolsbeslut mot organiserade gängmedlemmar även utan konkret brottsmisstanke. För att stoppa upplopp och kravaller ska polisen kunna använda mer effektiv och modern utrustning så att fler kan gripas och lagföras.

4. Stoppa kriminaliteten redan i klassrummen. En starkare skola i Sveriges utsatta områden kommer göra att färre unga glider in i kriminaliteten. Alla skolor ska stärka sitt våldspreventiva arbete. För att polis och socialtjänst alltid ska få kännedom om barn som är på fel väg i livet ska huvudregeln bli att skolan alltid gör polisanmälan och orosanmälan vid misstänkt brottslighet.

5. Rätt förutsättningar för förebyggande insatser. Socialtjänstens brottsförebyggande arbete hindras i dag av en lagstiftning och utbildning i otakt med tiden. Vi vill göra ungdomskriminalitet till ett obligatoriskt utbildningsmoment på socionomutbildningen och införa en specialisering för socialsekreterare med fokus på unga lagöverträdare. Polis och socialtjänst ska som huvudregel alltid kunna utbyta information sinsemellan och ska oftare dela lokaler. Kommuners brottsförebyggande arbete ska lagstadgas.

6. Bryt brottsbanan i tid. Tidigare, tydligare och tuffare insatser för att förebygga och
förhindra att unga glider in i brottslighet måste till. Vi vill se nationella hembesöksprogram från socialtjänsten för nyblivna förstagångsföräldrar i utsatta områden, att socialtjänsten ska kunna göra fler insatser för familjer obligatoriska och att betydligt fler barn som fostras in i kriminalitet eller själva begår grova brott ska kunna omhändertas.

7. Inrätta ungdomsfängelser och fler särskilda boenden för unga på glid. Det ska inte som i dag råda kö till de anläggningar som ska akut ska kunna omhänderta unga våldsutövare. Vi vill inrätta särskilda fängelser så att unga kriminella både kan få bättre vård under sitt straff och hållas undan äldre brottslingar. Den maximala vårdtiden för sluten ungdomsvård ska förlängas, så att unga mördare som i dag inte ska kunna släppas fria efter fyra år. Fler unga i behov av omfattande sociala insatser ska placeras på särskilda ungdomshem.

8. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor ska vara trygga både hemma och ute. Vi vill se en ökad handlingskraft mot sexuellt våld och våld mot kvinnor genom bland annat högre straff för sexualbrott och ett bättre skydd och stöd för offren. Ett nationellt stöd för skyddade boenden ska införas.

9. Utvisa fler kriminella från Sverige. Återfall i brott ska lättare leda till utvisning för den
som inte är svensk medborgare, och vid grova vålds- och sexualbrott liksom hat- eller hedersrelaterade brott ska utvisning alltid prövas. Fler som väntar på både utvisning och avvisning ska hållas i förvar. Vi ska kräva att länder som tar emot svenskt bistånd också tar emot egna medborgare som dömts för brott i Sverige.

10. Inrätta ett europeiskt FBI. Gränsöverskridande brottslighet måste mötas med en gränsöverskridande polis. Sverige ska delta fullt ut i EU:s brottsbekämpning och den europeiska polismyndigheten Europol ska ges ett tydligare operativt mandat att bekämpa internationell brottslighet och terrorism. Förundersökningar och brottsutredningar där flera länder berörs ska kunna bedrivas på europeisk nivå. För att stärka det yttre gränsskyddet och rättssäkerheten behöver EU på sikt helt ta över ansvaret för kontrollen av unionens yttre gränser.