Se alla

Trafik och framkomlighet

Öka framkomligheten, minska bullret

Väl utbyggd infrastruktur med hög tillgänglighet och goda kollektivtrafikförbindelser ökar människors rörelsefrihet, ger tillgång till en större arbetsmarknad och större rekryteringsbas för företagare

Liberalerna vill:

  • Innan nya områden byggs ska trafikanalyser garantera framkomligheten.
  • Mer kollektivtrafik i Täby, utbyggt lokalt cykelnät och fler pendlarparkeringar för bil och cykel.
  • Bygg ut cykelbanor så att de inte stör eller störs av annan trafik – det ska vara tryggt och enkelt att välja cykel.
  • Bygg in E18 i tunnel för att minska buller och skapa nya gröna ytor.
  • Bulleråtgärder i form av tyst asfalt, växtbarriärer och plank ska skydda mot buller på fler ställen än idag.
  • Tunnelbana till Täby/Arninge och förlängd Roslagsbana till Arlanda.
  • Direkt kollektivtrafik västerut mot Solna och Kista.
  • Nya transportmedel för en tystare, renare och enklare kollektivtrafik som förarlösa bussar, linbana och båtpendling.

Vardagen ska vara enkel för Täbyborna. Den kan idag vara stressig, inte minst när det gäller flyttningar mellan hem, arbete, förskola, butiker m.m. Vi liberaler vill med olika metoder göra dessa förflyttningar smidigare.

Vi sätter trafik och framkomlighet högst upp på prioriteringsordningen när det ska byggas nya bostäder och bostadsområden. Inför varje nytt byggprojekt behöver vi kunna svara på hur trafiken kommer att se ut och fungera efter att byggnationen är klar. Det kan innebära en minskad exploateringsgrad, men vi behöver också planera så att barnomsorg, skola och närservice finns nära hemmet. Vi behöver fortsätta bygga i kollektivtrafiknära lägen och utveckla kollektivtrafiken. Förstärk busstrafiken i områden som idag är underförsörjda. Vi vill också se tunnelbana till Täby/Arninge och Roslagsbana till Arlanda. Det ska vara enkelt att ta sig till, från och inom kommunen. Bilen är för många en viktig förutsättning för att få ihop vardagen. Det ser vi att den fortsatt kommer vara och vi vill stärka framkomligheten för bilister.