Se alla

Ditt liv, dina val

– stärk LSS

När Liberalerna och Bengt Westerberg införde LSS-reformen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) innebar det en frihetsrevolution för de personer och anhöriga som reformen berörde. Denna viktiga reform är idag hotad och allt fler får sina insatser indragna eller nedskurna. Alla har rätt till ett självständigt och likvärdigt liv!

Liberalerna vill:

 

  • Mitt liv, mina val:

Kontaktpersoner när du vill

Avlösarservice när du behöver

Öka habiliteringsersättningen från 5 kronor till 13 kronor (till en början…)

  • Stöd till den som stöder:

Avlösning i hemmet

Stödgrupper och mötesplatser

Rådgivning och utbildning

  • Kommunens handläggare ska jobba uppsökande och arbeta så nära brukarna som möjligt.

 

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor.

Stärk rätten till delaktighet och självbestämmande

Detta är vad FN antog i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som trädde i kraft i Sverige 2009.

Vi Täbyliberaler vill gå i täten när det gäller att leva upp till konventionens mål och vara ledande i arbetet med att Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) efterföljs på bästa sätt.

För att öka självbestämmande och delaktighet vill Täbyliberalerna:
• Att alla som har behov av kontaktperson ska kunna få det.

• Att möjligheten till ledsagarservice ska finnas, oavsett boendeform.

• Återupprätta kommunens kultur- och fritidsutbud för vuxna på grupp- och serviceboenden. Även hemmaboende ska ha tillgång till detta.

• Att man som förälder själv kan bestämma när man bäst behöver avlösarservice.

• Att de som beviljas boende enligt LSS ska ha inflytande över var och med vem man ska bo.


Anhöriga måste få stöd

Var femte person i Sverige är anhörigvårdare. Det handlar om anhöriga till personer som är äldre och personer med funktionsnedsättning. Det kan också vara anhöriga till personer med ett missbruk och beroende.

Även om man vårdar eller stödjer en närstående helt frivilligt, riskerar många anhöriga att drabbas av ohälsa, sämre ekonomi och social isolering. Sjuttio procent av anhörigvårdarna är i förvärvsaktiv ålder. Många har behövt minska sin arbetstid eller sluta arbeta helt. Ju mer omfattande omsorg som ges, desto mer riskerar den anhöriges livskvalitet att försämras.

Täbyliberalerna arbetar för att det ska finnas ett bra stöd för att underlätta anhörigas situation och förebygga att den anhörige blir utsliten. Vi vill utöka samtals- och stödgrupper, erbjuda utbildningar, rådgivning och annan avlastning.