Välkommen till årsmöte för medlemmarna i Liberalerna i Täby
Söndagen den 17 februari 2019 klockan 13.00 på Waxholm hotell.
Vi inleder dagen med att, tillsammans med Liberalerna Österåker, lyssna till vår gästtalare riksdagsledamot Robert Hannah som framförallt drivit frågor om hedersförtryck, jämställdhet och bostadspolitik. Därefter tar årsmötet vid. Mötet avslutas med en gemensam brunch. Anmälan dig till susan.elhark@liberalerna senast den 1 februari. Ange i anmälan om ni vill ha brunch (och eventuella matavvikelser) och om ni är i behov av samåkning. Brunchen kostar 150 kr. Betala i förväg till Swedbank 8327-9, 974 421 756-4 eller swisha till 073-706 46 81. Glöm inte att skriva namn vid betalning.

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare tillika rösträknare för årsmötet
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt rapport från kommunfullmäktigegruppen
 7. Bokslut och revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Motioner och förslag från styrelsen
  Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre veckor före årsmötet (senast den 27 januari). Motioner skickas till maria_bratt@hotmail.com
 10. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen
 11. Nominering och val intill tiden för nästa ordinarie årsmöte av:
  a) ordförande
  b) eventuella vice ordförande
  c) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen
  d) Eventuella ersättare i styrelsen
  e) en eller flera revisorer och revisorsersättare
  f) ombud och ersättare till förbundsmötet
  g) ordförande och ledamöter i valberedningen
  Val till valberedningens ordförande och ledamöter sker genom öppen nominering under årsmötet.
  h) övriga eventuellt förekommande valValberedningen är nu igång med arbetet att förslå styrelse till årsmötet. Man efterlyser fler som är intresserade att ingå i föreningens styrelse. Skicka en intresseanmälan före den 31 jan.
 12. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag
 13. Årsmötets avslutande

Verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till styrelse, inkomna motioner och styrelsens yttrande över dem samt övriga förslag från styrelsen kommer sändas ut till medlemmarna senast en vecka före mötet dvs den 10 februari 2019

Hjärtligt välkomna!
Lars Lindberg (ordförande) & Susan El Hark (vice ordförande)